Wat is een: Motie ?

 

Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een

wens, verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener van de motie kan zijn motie  mondeling

toelichten, daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen.

Ze geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te

stemmen.

Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van

de raad de motie aanneemt, zal de motie uitgevoerd moeten worden door het dagelijks

bestuur van de gemeente, dat is het college van burgemeester en wethouders.

 

Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad (en vaak een partij)

om invloed uit te oefenen op het beleid.

 

Een Motie is dus eigenlijk te bezien als een soort van: korte en gemotiveerde verklaring over

een onderwerp waardoor een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken.


* Eenvoudig... fictief voorbeeld van een Motie:

 

afdeling Grootegast

Grootegast, xx "maand" 2010

 

MOTIE 1

 

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr: X

De raad van de gemeente Grootegast in vergadering bijeen "dag", "maand", "jaar"

 

Onderwerp: Algemene Beschouwingen

 

De raad,

overwegende dat er op het gebied van toerisme en recreatie nog enige mogelijkheden zijn;

 

verzoekt het College:

 

te (laten) onderzoeken of er een mogelijkheid is over het kanaal een brug kan worden

aangelegd, waarbij ook aansluiting kan worden gevonden op een wandelpad langs de

noordzijde van het kanaal;

de resultaten van deze onderzoeken voor te leggen aan de raad, met een kostenplaatje en

aan te geven waar deze kosten uit betaald kunnen worden;

na te gaan of deze voorzieningen nog kunnen worden opgenomen in de

TRIP 2-projectenlijst.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

M. Otie

Fractievoorzitter GroenLinks.