Duurzaamheid

 

Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico's zijn uitgebannen

en er geen oplossing is voor het kernafval.  We zadelen toekomstige

generaties niet met deze problemen op.  We werken aan bevordering van

zonne-energie, waterkracht, windenergie- en andere vormen van alterna-

tieve energie. 

 

Er moet ook zoveel- en zo snel mogelijk meer ge´nvesteerd worden in de

transitie naar een samenleving die minder- tot niet meer van fossiele

brandstoffen afhankelijk is.  Realistische vooruitzichten geven aan dat de

gasbel in Slochteren zo rond 2030 uitgeput is.  Men is al begonnen

kleinere, minder voordelige aardgasvelden in zandsteen, te exploiteren.

Weinig rendabel, maar het toont opkomende paniek aan.  Die onrust,

paniek is leidend.  Daarom wordt ook steeds meer gekeken naar andere

winmethoden, zoals bv. opblazen van kleisteenlagen i.v.m. schaliegas.

Belanghebbenden bagatelliseren kwalijke kanten van winnen schaliegas.

Maar het winnen daarvan is kostbaar en o.a. door het toch gebruiken van

milieuschadelijke chemicaliŰn kan ons drinkwater, ondanks sussende

woorden, bedreigd worden !  Toch lijkt er maar ÚÚn ding leidend te zijn, en

wel: wat levert het de schatkist op.

 

Schaliegas ? Dan Balie pas !

 

Voor de gemeente Grootegast kun je denken aan bijvoorbeeld:

intensivering van het Slim Wonen Project.  Goed, verstandig- en duurzaam

dus met energie omgaan.  Je kunt dan ook denken aan duurzame energie-

projecten zoals bijvoorbeeld zonnepanelen voor particulieren die zelf niet
kunnen investeren. ook
lokale energieco÷peraties waarbij wijken- of dorpen
in de toekomst energieneutraal worden.
  Zonneweides zijn de moeite van
onderzoek ook waard.

Over houtstook, met wat voor kachel dan ook, het volgende:
Voortschrijdende inzichten (2018), leiden ertoe dat we als GroenLinks
Grootegast inmiddels moeten erkennen dat houtstook, in welke- en wat
voor kachel ook, altijd uitstoot geeft van schadelijk fijn stof.
De ene kachel meer dan de andere. Maar uitstoot daarvan is er altijd.
Als GroenLinks Grootegast kunnen we, om dat zo maar even aan te geven,
houtstook bepaald niet promoten... Zeer zeker niet !

Voor Houtstook verwijzen we naar:
http://www.houtrookvrij.nl
 

 

Er moet zoveel- en zo snel mogelijk ge´nvesteerd worden in de transitie

naar een samenleving die minder- tot niet meer van fossiele brandstoffen

afhankelijk is.  We moeten ernaar streven dat Nederland in enkele decennia

helemaal een duurzame economie is. Lokaal/regionaal milieubeleid is nood-

zakelijk om deze ambitie te realiseren en onze omgeving schoon en gezond

te houden. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld en stimuleert

bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun steentje bij te dragen

aan een duurzame gemeente. De Milieuboer moet blijven.

 

01.  Uitstoot broeikasgassen terugdringen, streef naar reductie tot nul- en

      stop de uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

 

02.  Streven naar CO2 neutrale industrieterreinen, zeker bij revitalisering !

 

03.  Schaliegas niet winnen moet processen om tot betere alternatieve

      energie te komen nog meer gaan versnellen.

 

04.  Groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat in ruimtelijke

      plannen voorop. We streven naar een gemeente(lijke organisatie) die

      klimaatneutraal is. Niet bezuinigen op natuur.

 

05.  Milieuverdragen moeten nagekomen worden (milieu kent geen grenzen)

 

06.  Aandacht voor balans wereldbevolking en mogelijkheden van deze

       aarde

 

07.  Waarmogelijk ? Energiezuiniger maken van oudere woningen.

 

08.  Onze gemeente streeft ernaar energieneutraal te zijn en gebruiken van

      echte groene energie, o.a. bij gemeentelijke gebouwen. Bezien in

      hoeverre de gemeente een bijdrage kan leveren bij meer gebruik van

      zonnepanelen.

 

09.  Gemeentelijk groenafval/houtsnippers zoveel mogelijk inzetten om duur-

      zame energie op te wekken.

 

10.  Stimuleren dat burgers zelf duurzame energie op gaan wekken.

 

11.  Zonnepanelen op bedrijventerreinen/boerenbedrijven enzovoorts.

      Burgerco÷peraties of zoiets, kunnen dan afnemers zijn.

12.  Er moet ook gekeken worden naar de beste wijze om met afval om te
      gaan. Blijkt daardoor dat nascheiding echt gegarandeerd beter is... ?
      DÓn... moet daarvoor gekozen worden (het gaat om ons milieu !).