Economie en werk

 

Versoepeling van ontslagrecht vinden wij geen goede zaak.  Het mag niet gebruikt
worden om duurdere werknemers makkelijker te kunnen dumpen.  Dit zal met name
de wat oudere werknemers treffen.   "Toeters en Bellen" plaatsen, zal bij
Flexwerk
ons inziens ook onvoldoende zoden aan de dijk zetten.  Een toekomst
opbouwen,

woning kopen is er dan doorgaans... niet bij (werkende armen...). 
Werkzekerheid moet voorop staan.  Het hierbij 'kijken', naar zaken die bedrijven
warm(er) kunnen maken voor dit alles, zoals ondermeer (vennootschaps)- belas-
tingen en regelgeving, moet je daarbij niet per definitie, op voorhand uitsluiten.

Werkzoekenden proberen we zo snel mogelijk aan 'normaal' werk te helpen, waar-

voor 'normaal' betaald wordt (desnoods na korte startperiode).  Als dit niet lukt ?

Dan bekijken we wat er verder nog mogelijk is (Activerend arbeidsmarktbeleid).

Werklozen, die (nog) geen nieuw werk hebben, kunnen in aanmerking komen voor
bijstand. Van hen die een bijstandsuitkering ontvangen- en op zichzelf
knnen

werken... verwachten we een actieve houding naar de arbeidsmarkt toe. 
(Om)-Scholing kan daarbij ook een mogelijkheid zijn.

We zijn voor schone bedrijven- en toezicht daarop (Vergroenen economie).
Met bedrijven die de regels overtreden, dient men in gesprek te gaan met als

doelstelling bijstelling beleid en processen zodat er geen overtredingen meer zijn.
Streven moet zijn om zoveel mogelijk de lokale ondernemers/bedrijven bij zoveel
mogelijk zaken in te schakelen (versterking lokale economie).

 

01.     Blijvend inzetten op bijvoorbeeld: Re-integratieprojecten- en werkloze

         jongeren in zinvolle werkgelegenheidsprojecten/trajecten zetten.

 

02.    Streven naar een goede relatie met de middenstand- en bekijken in hoe-

        verre je binnen regelgeving, m kunt denken met ondernemers. Waar het
        dus maar kan ? Een zoveel mogelijk positieve, meedenkende houding naar
        ondernemers toe.

03.    Mensenrechten, dierenwelzijn en duurzaamheid moeten niet op gespannen
        voet staan met economische belangen.

04.    Gemeente biedt zelf voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen
       
binnen de eigen organisatie.  Stimuleren vrijwilligerswerk kan soms ook een
        optie zijn, maar dat mag nooit leiden tot verdringing reguliere banen.

05.    Voor mensen met WSW indicatie blijven we streven naar werk in reguliere
        banen.   Er moeten beschermende arbeidsplaatsen zijn voor al diegenen uit
        deze categorie waarbij dat niet lukt.