Over grenzen heen

 

In principe hoofdzakelijk een landelijk Thema. Maar als zijnde toch een

GroenLinks afdeling vinden we het wel van belang het even te noemen.

De wereld houdt bij de gemeentegrens niet op.  Ook wij zijn in al ons

doen en laten medeverantwoordelijk voor een wereld waarin het milieu

bedreigd wordt, mensen honger en armoede leiden en mensenrechten

(bijvoorbeeld 100% gelijkheid tussen man en vrouw waar dan ook maar

ter wereld [Zoiets zou niet eens een aandachtspunt moeten zijn !!!]),
geschonden worden.

 

Als mensheid dienen we de wereld leefbaar te maken en te behouden.

En van de vormen van hulp is ontwikkelingssamenwerking/hulp. Maar

die hulp moet dan wl... terecht komen bij hen die hulp werkelijk nodig
hebben.  Het dient een land ook te stimuleren om zelf te gaan produ-
ceren.  Het mag er niet toe leiden dat: "verkeerde", regimes
zich mede
daardoor, in het zadel houden (En het [ook] kunnen gebruiken om
wapens aan te schaffen, die ingezet worden tegen eigen bevolking).
 

Burgers & gemeente laten in handelen en beleid zien dat ze zich mede-

verantwoordelijk willen voelen voor een schonere (duurzamere) en

rechtvaardiger wereld.

 

01.  Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd, waar ook ter

      wereld !

 

02.  Ontwikkelingshulp meer richten op belang mensen dan van

      bedrijfsleven

 

03.  Kinderarbeid & uitbuiting van werknemers moet bestreden worden

 

04.  Zoiets als 'Wereldwinkels' e.d. stimuleren en behouden

 

05.  De EU groeit gestaag uit tot iets waar steeds meer mensen moeite

      mee krijgen. We moeten ons serieus de vraag stellen of we daar

      mee door moeten blijven gaan zoals we dat vanaf begin deze eeuw

      doen.

 

**  Vluchtelingen 2015:

      Als oorlog, onderdrukking, vervolging en honger ertoe leiden dat

      mensen op de vlucht slaan, is het zeker dan zaak, de wil te tonen

      om de oorzaken hiervan bestrijden. 

      Idealiter (als je dat zo wilt noemen ?), moeten internationale

      troepenmachten, op weg naar het doel: vrede brengen, en daarvoor

      met voldoende mogelijkheden uitgerust zijn.

      Schendingen van mensenrechten moeten hard worden aangepakt.

      Verder kan meer ontwikkelingshulp, maarrrrr.... dan wel op de juiste

      manier, bijdragen aan minder armoede, meer werkgelegenheid en

      beter onderwijs.

      Zolang de redenen om te vluchten niet zijn weggenomen, en zeker

      als wij daar zelf, met min of meer toch als: "bewust beleid",  aan te

      merken beleid, te weinig aan hebben willen doen ? Hebben wij ook

      een morele verplichting om asiel te verlenen, als het om mensen

      gaat die werkelijk op de vlucht zijn voor oorlog, onderdrukking,

      vervolging, geweld en honger

 

      Toch vindt de afdeling: GroenLinks Grootegast, dat ook het nu
      volgende genoemd moet worden:

      Van de vluchteling, die wij hier opnemen, en hier mag blijven, moet

      wel verwacht kunnen worden dat uiteindelijk gedrag, visie en
      houding van haar/hem, zodanig is, dat het bij het hier willen blijven
      wonen en leven, ergens toch gepaard gaat met inspanningen om in
      dier voege te integreren, dat onze verworven vrijheden, zoals die
      hier in de westerse wereld nu eenmaal zijn, en die geen weldenkend,
      rationeel denkend mens meer zou willen missen, in tact blijven.
      En daar plukt, volgens ons althans, iedereen de vruchten van.