Herindeling

 

Herindeling lijkt onontkoombaar. Alleen al om wat er vanuit "Den Haag"

allemaal op gemeenten afkomt. Voor de goede orde: wij vragen niet

om decentralisaties, zonder daarbij voldoende middelen. Maar zoals het

nu lijkt (najaar 2013), zal die bezuiniging van "Den Haag" in elk geval

door de gemeenten maar moeilijk- tot niet tegen te houden zijn.

In dąt geval is deskundigheidsbevordering van belang. Dat is overigens
nog geen garantie dat je door herindeling automatisch die deskundigheid
in huis krijgt. Maar zoals je het momenteel (najaar 2013) kunt zien, is
niet op voorhand uit te sluiten dat in voorkomende gevallen dat

makkelijker in te huren zou kunnen zijn.
 

Op basis van alles wat we nu weten, gaan we er vanuit dat gemeenten

te maken krijgen met in elk geval ook de drie decentralisaties, te weten:

AWBZ naar WMO, Jeugdwet: gemeenten in 2015 verantwoordelijk voor

de Jeugdzorg en de Participatiewet. Herindelen lijkt een van de middelen

te zijn om daar beter mee om te kunnen gaan.

 

In het politieke krachtenspel zou een grotere gemeente ook een betere

en sterkere positie kunnen hebben.  Maar je moet je toch altijd blijven

afvragen wat burgers er daadwerkelijk in de praktijk van alle dag van

merken. En: herindeling, dat moet je hoofdzakelijk voor het welzijn van
je burgers doen.

 

Ondanks alles wat tegen herindeling pleit, zal herindeling wel doorgaan.
Wel vinden wij het dan ondermeer... van belang dat er dan voldoende

draagvlak voor herindeling onder burgers is. Draagvlak van voldoende

burgers die (goed) begrijpen wat herindeling allemaal voor hen kan gaan

betekenen.
 

Ten aanzien van herindeling stellen wij de volgende randvoorwaarden:

 

01.  Geen nieuw gemeentehuis (verdigitalisering maatschappij)

 

02.  Burgers mogen financieel niet slechter af zijn dóór herindeling.

     

03.  Houd bij de herindeling rekening met regionale cultuurverschillen

 

04.  Indien van Herindeling sprake zal zijn, moet dat leiden tot herken-

      baar en efficiėnt bestuur. Niet meer bureaucratie en regels, liever

      minder. Ook mag de service aan burgers  niet verminderen.
 

05.  Belangen van dorp & buurt moeten goed behartigd blijven, en de

      voorzieningen moeten op peil blijven (bv. inzake sporthallen/voor-

      zieningen) zoals dat hier tot nu toe is.