Jongeren

 

Jongeren (a:)

Opkomende trend voor kinderen is dat zij al vanaf de geboorte dienen

te scoren. Voldoende tijd en rust om kind te kunnen zijn, om te spelen

wordt van steeds minder belang geacht.

Onder de kreet: "vroegtijdige signalering van problemen", wordt het

kind, zo zien wij dat tenminste, de (prille en vrije) jeugd ontnomen.

 

Kleuters zijn te jong om te testen met zoiets als bijvoorbeeld:

CITO- enz... Toch is de trend dat dit wel steeds meer gebeurt.

Die druk wordt zelfs opgevoerd. Opbrengstgericht werken noemt de

politiek dat. In onze visie kan deze toetsings cultuur echter teveel

schade toebrengen aan/in het leven van teveel kinderen.

 

01.  Kinderen mogen pas naar de opvang e.d. toe vanaf hun 2e jaar.

 

02.  Kinderen niet voor hun 4e jaar naar 'kleuterschool'.

 

03.  Kinderen pas naar basisonderwijs vanaf 6e jaar. Kinderen vanaf

      hun geboortejaar moeten wel naar "consultatiebureaus"

      (jeugdgezondheidszorg), die de kinderen medische basiszorg biedt

      en preventie. Hier kunnen kinderen ook de benodigde vaccinaties

      krijgen als wel adviezen van deskundigen voor overige zaken die

      met opvoeding e.d. te maken hebben.

 

Jongeren (b:)

Het is belangrijk om te werken aan het bewustzijn & zelfvertrouwen van

jongeren. Bij inrichting openbare ruimte- of revisie daarvan moet zoveel

mogelijk rekening gehouden worden dat deze ruimte veilig voor hen moet

zijn (kindvriendelijk).

 

Een eigen ontmoetingsplek (misschien een plek waar allerlei activiteiten
kunnen plaatsvinden), lijkt ons voor de jeugd in alle kernen belangrijk.
Indien er
een jeugdaccommodatie beschikbaar is, zouden daar middelen
beschikbaar moeten zijn zoals bijvoorbeeld materiaal voor workshops e.d.
Contact met jongeren op straat is belangrijk, maar het lijkt ons toe dat
het: 'werken met/vanuit gebouwen', ook van belang is.
Ons inziens is het ook van groot belang dat jongeren minimaal over
zoiets als een Startkwalificatie beschikken, om werk te kunnen vinden.

 

01.  Jongerenwerk: voldoende uren geven met financiŽle ondersteuning

 

02.  In onze visie vinden we ook, werken vanuit gebouwen van belang.
      In die visie past het dus, dat er altijd een gebouw voor jongeren is.

 

03.  Motiveren en activeren van jongeren door Jongerenwerk is belangrijk.

      Betrokkenheid van de jongeren zelf proberen te vergroten.

 

04.  Pro-actief werken jongerenwerk stimuleren. Daardoor zijn kansen

      groter dat problemen duurzamer en voor een langere termijn opgelost

      worden.

 

05.  Voldoende speelvelden/voorzieningen voor kinderen in de buurt.