Begrotingsvergadering 03-11-2015

 

GroenLinks Grootegast was voorafgaande aan de Begrotingsvergadering

al in een vragen en antwoordenscene verzeild geraakt.

Zodoende bleef er weinig over tijdens de Begrotingsvergadering op zich.

 

Een kleine greep uit... onze inbreng voor- en tijdens deze Begrotings-

vergadering:

 

* Cultuur:    Volgens ons was bestaande Cultuurnota moeilijk te vinden.

                  Het zou mooi zijn als deze ook makkelijk toegankelijk is

                  voor de burgers, zodat zij kennis kunnen nemen van het

                  gemeentelijke cultuurbeleid.

         * Uitkomst was dat de Cultuurnota nu... op internet gezet wordt.

 

* Inzake: jongeren met een arbeidsbeperking (Wajong) stelden we vragen

   zoals:

         *  Wie beheert het doelgroepregister en op welke manier worden

             jongeren actief vanuit dit doelgroepregister gestimuleerd tot             

             participatie ?  Hoe wordt het doelgroepenregister beheerd en

             op welke manier worden jongeren actief vanuit dit doelgroepen-

             register gestimuleerd tot participatie.

 


 

Verder baarde ook ons de oplopende schuld per inwoner zorgen- en een

aandachtspuntje blijft ons inziens toch ook hoe de tarieven van Diftar

zich kunnen gaan ontwikkelen.

 

Er werden in beginsel ook drie amendementen ingediend over OZB en

Duurzaamheid ! Uiteindelijk werd er na schorsing- overleg slechts één

amendement in stemming gebracht, die de OZB verhogingen van

afgelopen tijd weer helemaal ongedaan maakte.  Deze werd Unaniem

door de hele raad, zowel: Oppositie en Coalitie aangenomen. 

# (Prachtige samenwerking !)

 

Doordat door dit amendement de OZB-Verhogingen weer teruggezet werden,

konden we de Programma Begroting, Meerjarenraming- en Investeringsschema
nu weer goedkeuren.

 

Dat we als zijnde GroenLinks géén problemen hadden met in het unaniem door

de raad aangenomen Amendement van uittrekken: € 58.000 voor energiebe-

sparende maatregelen op panden van maatschappelijke instellingen die worden

gesubsidieerd door de gemeente, zal verder ook geen verbazing wekken.

 

AMENDEMENT