GroenLinks Grootegast

 

Raadsvergadering 05 juli 2010


bestemmen batig saldo Programmarekening 2009

Omdat ook dit nogmaals aan de orde kwam gaven wij nogmaals aan dat we

het een goed idee vonden en vinden om een bestemmingsreserve voor de

MFC's te vormen.


Jaarverslag 2009 uitvoering Wet Werk en Bijstand

We benadrukten ondermeer nogmaals dat aandacht voor jongerenwerkloos-

heid heel belangrijk is.


Motie CO2

Veel fracties wensten deze avond een motie in te dienen betreffende de

mogelijk opslag van CO2 in ook onze gemeente. Wij zouden dat samen doen

met de fractie van de PvdA.

Omdat de burgemeester in deze vergadering duidelijk heeft aangegeven wat

er voor burgers aan voorlichting wordt opgestart, in samenwerking met het

ministerie, zagen we geen aanleiding om de motie nu... in te dienen.

Ook de overige fracties zagen er daarom vanaf.

 

Wel behouden we ons het recht voor, als daar ons inziens aanleiding voor is,

om tzt. alsnog met een motie te komen betreffende CO2

 

* Update: inmiddels (oktober 2010) akkoord gegaan met een motie tegen

               CO2 opslag die dus unaniem aangenomen werd in de raad van

               de gemeente Grootegast op: dinsdag 19 oktober 2010

 

               deze motie vindt u:  hier