Greep uit inbreng GroenLinks Grootegast tijdens de Begrotingsvergadering

op dinsdag 6 november 2012 (Begroting 2013) 

 

Agendapunt: 9:  Programma-begroting 2013

                      Meerjarenraming 2013 - 2016

                      Investeringsschema 2013 - 2016

 

T.a.v. de beantwoording informatieve en technische vragen van ons:

 

# Vraag over Hoge voetpad, werd beantwoord, maar blijft toch nog

de vraag over van hoelang het onderzoek naar alternatieve routes

nu weer gaat duren. Wij denken dat mensen nu gewoon eens

een keer een nieuw goed berijdbaar Hoge Voetpad willen hebben !!!

 

Weth. meende dat men in 2013 van wal konden steken met aanbesteden.

 

# Bij Essentaksterfte kregen we geen antwoord op onze vraag of er

groencompensatie voor te verwijderen bomen komt ?

 

De weth. gaf aan dat er zeker gedeeltelijk herplant komt !

 

Verder blijft het ons verbazen, keer op keer maar weer dat bijvoorbeeld

zoiets als in Programma 6, bladz.: 22, waar men het ook heeft, en we

citeren uit het tweede gele kadertje bovenaan: "dat bij jongeren een

gezonde leefstijl wordt bevorderd", dat er alweer niet over gezonde 

voeding gesproken wordt. We moeten toch niet richting situaties willen

waarbij bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, de volgende kreet

gemeengoed wordt: "Ik frituur, dus ik besta !"

 

# Waarom is hier nog steeds te weinig aandacht voor ?

 

Algemene Beschouwingen 2013:

 

GroenLinks Grootegast wil drie zaken belichten:

1. Leefbaarheid dorpen

2. Jeugd- en Jongerenwerk

3. Duurzaamheid

 

Voorzitter,

Compliment voor een sluitende begroting. Van de meerjarenraming kunnen

we zeggen dat ie er, op basis van de info van nu, buiten 2015 goed uitziet.

Wel is het zaak er terdege rekening mee te houden dat er inzake het

regeerakkoord welzeker donkere wolken aan kunnen komen voor de

gemeente. Maar misschien kun je daarbij ook nog wel zeggen:

"Voor wie niet" ?

 

Verder nog een opmerkelijke kop te lezen in de Streekkrant van vandaag,

op bladz.: 15 "Kinderen griezelen in 't Roblespark".

Wij griezelen daar ook, maar dan anders.

 

* Toelichting:  Via deze opmerking (met daarin het woord: "Robles") 

   bedoelden wij te verwijzen naar het Caspar de Roblesplan, dat helaas 

   niet zo loopt als gewenst zou zijn !

 

 

* Investeringsschema 2013 - 2016. 

   Over de noodzaak van het 100% inzetten van de daarvoor opgenomen

   bedragen ten aanzien van Buikstede, hebben we zo onze twijfels. 

   Wij hadden de indruk dat dat wel een tandje minder kon. Maar echte

   wegenonderhoudsdeskundigen zijn we niet, dus zullen wij u toch het 

   voordeel van onze twijfel moeten geven.

 

1. Leefbaarheid dorpen werd ons inziens geweld aangedaan door het

    sluiten van beide bibliotheekvestigingen in Opende en Niekerk.

    Het was ook niet voor niets dat op 21 februari 2012 de raadszaal de

    stroom belangstellenden niet aankon. Er waren er zelfs meer dan 100,

    waaronder veel kinderen met spandoeken die het college eigengemaakte

    zaken aanbood in de hoop dat beide steunpunten behouden konden 

    blijven. Helaas mocht zelfs dat niet baten, koud, zakelijk en zeker ook 

    zonder goede communicatie... gingen de filialen gewoon dicht.

 

Wij vragen u om een evaluatie, volgend jaar, met daarin o.a. opgenomen

of er minder gelezen wordt en welke problemen er zijn voor mensen om

de bibliotheek in Grootegast zelf te bezoeken. En ook hoe scholen nu

omgaan met dit alles ?

 

Bij leefbaarheid dorpen past zeer zeker ook een visie zoals die door meer

partijen als ideaal bezien zal worden, te weten: Aanwezigheid in dorpen

van drie basisvoorzieningen, namelijk: een school, een dorpshuis en een 

sportzaal.

 

Ook wij onderschrijven in principe die zaken. In principe. Want het verschil

op die visie van ons en andere partijen, zat- en zit 'em in het feit dat wij 

met een realistische blik naar de toekomst willen kijken.

Hoe je ook wend of keert, er is sprake van krimp. Jawel, we kennen de

tabel op bladz. 6, die groei aan geeft i.p.v. krimp.  Maar de voor

bijvoorbeeld voor basisscholen essentiŽle categorie geeft wel degelijk

krimp te zien, de groep van 0 - 19 jaar.

 

We hebben in juli een beleidsstukje hierover geschreven...

 

BELEIDSSTUKJE

 

...  waarin staat zoals wij het ongeveer zien. En ook een persoonlijk gesprek

met de heer Heddema van Penta Primair tijdens de pauze van de op

27 september j.l. gehouden discussieavond over primair onderwijs in relatie

tot leefbaarheid..., in Zuidhorn (Zalencentrum De Balk) bevestigde ons dat 

wij het helaas, helaas op de juiste wijze zien.

 

't Is overigens wel jammer dat we nu nog zo lang op de nieuwe leerlingen-

prognoses moeten wachten.

 

Oke, Penta Primair is een autonoom gebeuren, we hebben dus niet veel

invloed op hun beleid. Maar we zouden ons inziens tenminste toch wel de

volgende vraag aan het college kunnen stellen:

 

* In hoeverre voorkomt u, dat u zich, nťt als in een naburige gemeente... 

   ten aanzien van bepaalde locaties zich laat verrassen door Penta Primair 

   beleid ?       

   We gaan er namelijk van uit dat, ondanks dat we weinig invloed hebben 

   op Penta Primair, zaken wel in de gaten gehouden worden.

 

2. Jeugd- en jongerenwerk:

Op dinsdag 16 oktober 2012 hangplek officeel geopend bij de Woldzoom in

Grootegast. Uitgerust met WiFi. We zouden er graag van uit willen gaan 

dat dit wel jeugd aantrekt. En als er activiteiten in de sporthal zijn- of 

zomers het zwembad open is, is de kans daarop ook zeker aanwezig 

denken wij. Toch vonden wij het wel vreemd dat voor de opening de jeugd

er naar toe gesleept moest worden. Tenminste, iets anders kon je er toch

moeilijk van maken het artikel daarover lezende in het Dagblad van het 

Noorden ?

 

Verder is het natuurlijk ook niet zo dat door het creeŽren van die hangplek 

nu gesteld kan worden dat we nu klaar zijn met de jeugd.  In onze visie 

blijft ook een gebouw zoals bijvoorbeeld zoiets als XS4U een noodzaak. 

Eigenlijk zou het idealiter zo moeten zijn dat XS4U (of een variant daarop)

en die hangplek... elkaar versterken en als het ware aan elkaar gekoppeld 

zijn.   Is XS4U dicht ? Dan kan men naar de hangplek gaan. En bij die

hangplek/skatebaan moet je af en toe dingen organiseren.  En die dingen 

zou de jongerenwerker (Marheem) in samenspraak met de jeugd moeten 

organiseren. Desnoods, in hoeverre dat kan met ondersteuning van de 

gemeente.

 

Enkele vragen:

* Wat gaat men nog doen aan verlichting en prullenbakken bij en om de

   hangplek/Skatebaan en bestrating achter het honk naar de parkeerplaats

   toe ? Alsook nog het nodige snoei- en kapwerk in die houtsingel tussen 

   de Woldzoom en de hangplek/skatebaan om het allemaal wat opener- en 

   o.i. veiliger te maken ?

 

* Komt er tzt ook een evaluatie van hoe effectief het allemaal is, en tot

   wiens tevredenheid het allemaal wel- of niet werkt ?

 

* Is gratis Wifi aldaar niet te gebruiken voor onwenselijke internetzaken 

   waardoor je daders niet kunt achterhalen op IP-Adres ?

 

Verder vinden we het een uitstekend initiatief van de jeugd zelf om een

poging te doen XS4U weer te kunnen gebruiken. Zoals al eerder aange-

geven, dit zou in elk geval nog wel zo'n twee jaar kunnen, waarbij er bij 

het volop in gebruik zijn van de soos bij sluiting serieuze pogingen van 

gemeentewege ondernomen zullen worden voor een goed alternatief 

daarvoor.

 

Een pluim... voor deze initiatief nemende jeugd is dan ook op z'n plaats, 

en die geven wij hen hierbij dus ! En daarbij vinden wij ook dat de 

houding van de wethouder, voor zover wij die in dit gebeuren meekregen

qua dit gebeuren... dus..., ook pluimwaardig is.

 

3. Duurzaamheid:

Indien men met duurzaamheid bezig is ? Dan ligt daarbij de focus te vaak op

"Terugverdienmodellen". Dan is het van: "wat kost het ? En wat levert het 

in financiŽle zin op ?". Nu is dat alles aan de ene kant niet altijd zo echt 

onbegrijpelijk, maar echte duurzaamheid kan inziens toch ook wel wat 

verder gaan.

 

Als wij zien hoe het gaat met aardse fossiele delfstoffen, waar wij ons zo 

erg afhankelijk van hebben gemaakt. Dan is het sowieso al niet eens meer 

de vraag: ůf je met duurzame zaken aan de slag moet, maar blijft slechts 

de vraag: wanneer ?

 

Gemeente Grootegast was, ons inziens tenminste... niet slecht bezig met 

het project: "Step2Save". Een greep uit zaken die ons inziens zeker met

duurzaamheid te maken hebben, en wellicht als een extra aanvulling kunnen

worden bezien ? Zijn de volgende:

 

a:  Stimuleren van zaken als zoiets dat men bijvoorbeeld van:

     wijken/omgevingen zonnewijken gemaakt kunnen worden, door het 

     gezamenlijk laten inkopen en plaatsen van zowel Zonnepanelen als ook 

     zonneboilers.

 

b:  Thema-avonden voor jongeren.  Eťn of enkele avonden organiseren om 

     jongeren meer bewust te maken van het effect van eigen consumptie, 

     bijvoorbeeld:

     * dierenwelzijn en milieu

     * Energievoorziening in de toekomst

     * Duurzaamheidsgehalte van mijn mobieltje en apparaten ?

 

     Avonden kunnen bestaan uit de visie van 1 of meer sprekers, discussie 

     van jongeren in de zaal met elkaar en met de sprekers, of zelf even 

     actief ergens mee aan de slag ?

 

c:  Een jaarlijks terugkerende duurzaamheids markt organiseren

 

d:  Gedeelten van bouwgronden die niet aangewend kunnen worden zoals 

    bedoeld, een (tijdelijk) nieuwe bestemming geven als schooltuin c.q. 

    schoolkas. Op een educatieve manier basisschoolkinderen door 

    aanschouwelijk en proefondervindelijk onderwijs meer bewust maken van

    voedselproductie op een duurzame manier en hier mede ook verantwoor-

    delijkheid voor aanleren/meegeven. Of- en in welk lespakket het ingelast

    kan worden is aan de scholen zelf.

 

    Dorpsbelangen Grootegast heeft een plan voor volkstuintjes, en dat

    vinden wij ook geen slecht alternatief.

En buiten het verder ook nog energieneutraal proberen te maken van 

gemeentegebouwen, nieuwbouwwoningen enz. zijn er natuurlijk legio meer 

ideeŽn mogelijk !

 

* De vraag hierbij is dus of het college bereid is naar (ondermeer) dit soort-

  en andere nieuwe ideeŽn te 'kijken' ?

 

Reacties:

a:  Ook... in de 'wandelgangen' gaf weth.  aan serieus naar dit alles te 

     zullen kijken, en veel te zien in ons verhaal ! 

b:  CDA reageerde min of meer met zoiets als dat deze zaken te duur zijn.

     Ook VVD gaf wat commentaar.

     * Wij gaven daarop ondermeer aan, dat bijvoorbeeld: zonnepanelen 

        een voorbeeld van duurzaamheid is wat financieel gunstig uitpakt.

     De C.U. gaf tot onze verbazing aan dat onze duurzaamheid een

     doordrijffactor werd ?

     * Wij gaven aan hun reactie vreemd te vinden daar juist ook zij vaak

        met duurzame voorstellen kwamen- en komen ???

        En daarbij, volgens ons gingen en gaan wij zodanig met de aarde om

        dat we niet meer lang moeten wachten met dit soort zaken.

 

Herindeling, 

 

Wij vinden het een slechte zaak, als burgers door herindeling slechter af 

zouden worden cq zijn... dan voorheen.

 

 

Zaken, zoals na een herindeling nieuwe gemeentehuizen bouwen enz.

daar hebben wij zwaar onze bedenkingen over.

 

 

Kwaliteit van de dienstverlening moet bij herindeling- en vooral ook daarna

in stand gehouden worden.  (Dat verbeteren is nog mooier !)