Raadsvergadering van 26-01-2016  (AZC Grootegast)

 

Zo ongeveer onze inbreng...

 

Voorzitter,

Voor Europa lijken de vluchtelingenstroom onbeheersbaar. Dat is jammer,

want Groenlinks is voorstander van een Europa... dat laat zien dat het

de vluchtelingen problematiek de baas kan.  Maar helaas: Europa is ook

hierin alweer niet in staat gebleken een echte Unie te zijn die door goede

samenwerking een werkelijke bijdrage levert aan een waardevolle opvang

van vluchtelingen. Evenmin is Europa in staat gebleken voldoende bij te

dragen aan bestrijding van vluchtelingenproblematiek aan de bron.

Als bijvoorbeeld 't Oekraïne referendum, in april over Europa zou gaan ?

Dan zou je er nog bijna: NEE door gaan stemmen.

 

GroenLinks Grootegast heeft het over vluchtelingen, die dezelfde wensen

in het leven hebben als u en ik, zoals bijvoorbeeld: Liefde, Gezondheid &

Vriendschap... We denken dat die werkelijke vluchtelingen, gevlucht voor

oorlog & geweld, graag in eigen regio opgevangen worden.  Dat gebeurd

ook al veel, maar zou nog beter kunnen met Saoedi Arabië & Golfstaten.

Die laten het ..... afweten.

 

Opvang moet dan wel veilig- en op belangrijke punten goed in orde zijn.

Als dat echt zo is, dan is uitbreiding goed- en financiële ondersteuning.

Blijkt echter dat men daar niet goed & veilig kan zijn, dan mogen we o.a.

opvang van hen elders, in Europa en ook hier... niet uitsluiten.

 

In dat geval, moeten we wel oog hebben voor vragen, kritiek en zorgen

van de burgers, als zij zich afvragen wat gevolgen van opname van al die

mensen hier met een andere achtergrond kunnen zijn voor onze vrijheid,

democratie, veiligheid , ruimte, cultuur, onderwijskwaliteit, belastingdruk,

sociale zekerheid, vrouwenemancipatie enzovoorts... En dat ook als velen

nog zitten met bijvoorbeeld de aanrandingen in al die Europese steden.

 

Als burgers dus zorgen, kritiek enz. hebben ? Dan kunnen... we dat niet

afdoen met: Angst voor.., Kleinburgerlijkheid.., Racisme en/of: Xenofoob.

Inmiddels geven ook bestuurders zoals Asscher en Aboutaleb al aan, dat

wie hier wil zijn en blijven... wel onze wetten, normen, waarden, cultuur

en vrije westerse levensstijl moet accepteren- en mee moet doen !

 

Nederland is een land waar de vrijheid van meningsuiting hoog in het

vaandel staat, waar iedereen gelijkwaardig is, ongeacht ras, huidskleur,

sekse of geloofsovertuiging.  Vluchtelingen komen uit landen waar deze

grondrechten niet altijd vanzelfsprekend zijn, waar culturele uitingen soms

volledig indruisen tegen onze... westerse waarden en normen.  En zeker

als we daarvoor Politiek Correct wegkijken, lopen we daarmee het gevaar

dat met de komst van vluchtelingen ook de conflicten uit de oorlogsge-

bieden bij ons binnen komen, of dat waarden en normen die minder

tolerant zijn dan de onze, worden uitgedragen.  

Ook GroenLinksers... zouden dat absoluut niet moeten willen !

 

Als we onze opvattingen over democratie, gelijkwaardigheid man & vrouw,

en wat verder aanvaardbaar gedrag is, om verwijten van intolerantie... te

vermijden..., ook niet meer aan zouden durven geven- of zelfs daarom

naar beneden bij zouden stellen ? Dan zijn we niet goed bezig... !

 

Voorzitter,

Ondanks alles is Nederland toch nog een rijk westers land. Een land dat

ook de mensenrechten respecteert.  Als er dan iemand, die je werkelijk als

echte vluchteling kunt zien, aan je deur klopt om hulp ? Dan open je die

en ga je hulp bieden. Dat lijkt ons in dat geval dan een universele waarde

die iedere inwoner van Nederland zou behoren te onderschrijven.

 

GroenLinks is voorstander van kleinschalige opvang met toekomstperspec-

tieven voor echte vluchtelingen. De wereldproblemen kunnen we niet

zomaar even oplossen, maar wel kunnen we in onze eigen invloedsfeer

onze verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan een heel

klein stukje rechtvaardigheid en mensenrechten. Ook om deze redenen

zouden we, indien locatie en aantallen veranderen, instemmen met een

AZC alhier.

 

We vinden daarbij eigenlijk wel, dat extra kosten die de gemeente moet

maken voor handhaving openbare orde, ontsluiten infrastructuur, extra

belasting ambtelijk apparaat, enz. vergoed zouden moeten worden van

Rijkswege.

 

Belangrijk vinden wij, dat vanaf moment binnenkomst, de vluchtelingen

in staat gesteld worden Nederlands te leren en kinderen naar school gaan.

Ook zou het goed zijn als vluchtelingen van meet af aan in staat gesteld

werden zinvolle arbeid te verrichten zodra zij daartoe in staat zijn,

zodanig dat zij ervaren onderdeel te zijn van de samenleving en waarde

toe te voegen aan maatschappij; hiertoe zouden programma's opgesteld

moeten worden- en van gemeentewege moeten worden bevorderd zodat

ook de inwoners van de gemeente actief betrokken kunnen zijn.

 

Het zou mooi zijn als betaalde... medewerkers van het COA geworven

konden worden uit inwoners van gemeente Grootegast. Ook organiseren

van voldoende professionele deskundigheid door de gemeente om bij

conflicten adequaat en professioneel op te treden, vinden wij van belang.

Een in eerste instantie zoiets op te nemen als min of meer een vaste

politiepost hierbij, die eventueel na verloop van tijd weer kan verdwijnen,

is ook een punt wat wij ter overweging mee willen geven.

 

Verder vragen wij ons af hoe Grootegast zich gaat onderscheiden in

opvang van vluchtelingen. COA heeft uitgebreide opvang- & inburgerings-

programma’s..., waarbij het ook wat vraagt van vluchtelingen zelf, dat ze

onze taal proberen te leren- en te spreken- en dat ze onze waarden en

normen leren- en toepassen- en hun best doen om onderdeel te worden

van onze samenleving.  Rondhangende vluchtelingen die vanwege wet-

en regelgeving nog geen Nederlandse les mogen volgen, en geen goede

dagbesteding hebben, geen werk mogen verrichten- en de hele dag niets

te doen hebben.  Dat lijkt ons in elk geval slecht !                      

 Op 24-01-2016 maakten wij de eerste moties. Na die verzonden
te hebben aan de griffier- liep het zoals het liep- en resulteerde
het uiteindelijk tot een bijna raadsbreed gedragen motie van:
CDA, C.U., PvdA, VVD- en dus GroenLinks Grootegast.

De strekking van de motie was:
- College komt voor 1 april met nieuw voorstel
- In plaats van 500 op te vangen, worden het er maximaal: 300
- De locatie aan de Legolaan, Grootegast, vervalt.

Belangrijk voor ons was dat er wél opgevangen wordt, als mensen
echt in nood zitten. Iemand die werkelijk in nood zit ? Die help je !

 

Motie