Greep uit onze inbreng 30-06-2015

 

 

09.      Vaststellen verordeningen Participatiewet.

 

Op 16 juni jongstleden hebben we ten aanzien van verordening Bestuurlijke Boete al aangegeven

het van belang te vinden dat er zorgvuldig gewaakt moet worden dat mensen door boetes niet in

nog grotere problemen komen.  

Met in achtneming van dit belangrijke punt... kunnen we akkoord gaan.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

10.      Algemene beschouwingen

 

De wereld verandert, we merken het iedere dag.  Het welvaartsniveau dat we hebben bereikt lijkt

voor de westerse wereld steeds moeilijker vast te houden.  Juist in tijden dat het slechter gaat

staat voor GroenLinks de solidariteit met de minder bedeelden voorop.  GroenLinks is voorstander

van een optimale eigen regie van de individuele mens: ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen

leven en het sociale netwerk rond hem of haar. Daar waar dit niet gelukt is er de overheid om te

helpen zo snel mogelijk die zelfstandigheid weer vorm te geven. Voor die zelfstandigheid en voor

een waardevol bestaan zijn twee elementen wel bijzonder van belang, namelijk het hebben van

werk en het hebben van een goede gezondheid.

 

### Sociaal Domein:

En hiermee komen we direct bij de transities in het sociale domein. Het jaar 2015 is het jaar van

de transities in het sociale domein. Het is een grootscheepse operatie  met veel ambtelijk geweld.

Dragen de transities bij aan het bevorderen van de zelfstandigheid van ieder mens ?  

Of... realiseren wij die zelfstandigheid door een bestaansminimum onder het wettelijk minimum te

creëren, namelijk door de Voedselbank te institutionaliseren alsof het een noodzakelijk onderdeel

is van onze samenleving.

 

GroenLinks is tegen een dergelijke institutionalisering, net zoals we tegen het respectloos

verplichten zijn van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, tot het verrichten van een

tegenprestatie. Schoffelen, bladeren weg blazen, koffie schenken ? Hoezo tegenprestatie ?

Welke mensvisie... huist achter deze gedachtegang ? Is het iemands eigen schuld dat hij geen

werk heeft ? En moet hij daarvoor gestraft worden ?

 

GroenLinks ziet graag dat de Voedselbank een schim uit het verleden wordt.  GroenLinks vraagt

aan uw college om alles uit de kast te halen om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar

werk, en om die  ondersteuning te geven die nodig is.  Ook dat... is een vorm van duurzaamheid

die GroenLinks nastreeft. Duurzaamheid betreft niet alleen het milieu, maar juist en vooral ook

een duurzame investering in de individuele burger die het nodig heeft, zodat we kunnen zeggen:

"Er is niemand in de gemeente Grootegast die de hand hoeft op te houden, of blij moet zijn met

een voedselpakket van de Voedselbank".

 

En als het gaat om gezondheid: laten we zorgen dat de transities in het sociale domein daad-

werkelijk leiden tot een verbetering van de zorgverlening aan hen die het nodig hebben.

En maak daarmee keuzes ten behoeve van behoud van het huishoudelijk werk, daar waar dat

nodig is.

 

### Herindeling:

 

Duurzaamheid is een thema dat past bij GroenLinks, ook als het gaat om de komende

gemeentelijke herindeling. De herindeling kan bijdragen aan de duurzaamheid en bestendigheid

van de gemeentelijke organisatie, kan de deskundigheid vergroten. GroenLinks pleit voor het in

stand houden van de slagkracht van de gemeente binnen ieder wijk of dorp. GroenLinks pleit

voor het bestendigen van een duurzame relatie met wijken en dorpen. Het niveau van wijk of

dorp zal ook bij de herindeling de basis moeten blijven voor besluitvorming.

 

Herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van het bestuur vinden we hierbij ook een belangrijk

aandachtspunt, evenals: wat financiële aspecten dan voor de burgers inhouden.  Als we dan

bijvoorbeeld ook meenemen dat het onderzoeksinstituut Coelo eerder duidelijk maakte dat

herindeling géén financieel voordeel oplevert, stelt dat ons dus nog lang niet gerust.

 

Voor GroenLinks is verder de plek van het raadhuis minder van belang in tijden van toenemende

digitalisering. Volgens ons behoeft er mede daarom ook geen nieuw raadhuis gebouwd te worden.

 

### MFA Grootegast

 

Het zal u niet onbekend in de oren klinken dat we, gezien omstandigheden momenteel moeite

hebben met het gewenste MFA in Grootegast.  Een afbrokkelend draagvlak bij de inwoners,

voldoende alternatieven die minder geld kosten en tegemoet komen aan de behoeften van de

betreffende verenigingen, en een niet sluitende en onbetrouwbare financiële exploitatie, maken

het voor GroenLinks ongeloofwaardig dat het college uiteindelijk in haar standpunt om tot de

bouw van een MFA over te gaan, zal volharden.

 

De indruk zou kunnen ontstaan dat GroenLinks tegen sport en cultuur is. Niets is echter minder

waar. Zoals u bekend pleit GroenLinks al jaren voor een goed en transparant gemeentelijk

cultuurbeleid. Wij zijn absoluut tegenstander van de ad hoc besluiten die op cultuurgebied bij

voortduring worden genomen. Je zou kunnen zeggen dat de MFA een voortbrengsel is van dit

ad hoc gebeuren.

 

GroenLinks vraagt uw college nogmaals om een goed en transparant cultuurbeleid op te stellen,

met een duidelijke visie op de plek die cultuur in de gemeente hoort in te nemen, en op welke

wijze de gemeente cultuur denkt te faciliteren.  

Ook als het gaat om het gemeentelijk sportbeleid is GroenLinks voorstander van een visie

gedreven gemeentelijk beleid, waarbij klip en klaar is wat burgers van de gemeente mogen

verwachten en wat zij geacht worden zelf te ondernemen.

 

Ondanks onze reserves qua MFA, zijn wij wel van mening dat er iets gebeuren moet bij:

FC Grootegast- en dat verenigingen die het betreft niet zonder een, aan hun behoeften

tegemoetkomend alternatief moeten komen te zitten. Wij zien echter dus..., mede door de

situatie zoals ie momenteel is..., hierbij toch minder kansen voor een MFA.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

11.      Kadernota:

 

De buffer in de Algemene Reserve zouden we als redelijk... kunnen kenschetsen.  Rekening

houdend met deze financieel ongunstige tijden moet je vaststellen dat het ook minder had

kunnen zijn.  Wel dienen we zorgvuldige keuzes te maken qua besteding van onze schaarse

middelen

 

In algemene zin stellen we dat de Kadernota een financieel-technisch karakter heeft.

Uiteraard gaat de kaderbrief over het stellen van kaders op basis van al dan niet beschikbare

financiële middelen. Wat GroenLinks Grootegast betreft zou de vertaling naar de inhoud van

beleid wat sterker naar voren mogen komen, onderbouwd met: ... financieel-technische

informatie. Mede door de situatie zoals ie ons recentelijk bleek, heeft GroenLinks Grootegast

inmiddels toch wel wat moeite met de beoogde investeringsbijdrage voor het MFA in

Grootegast.  Maar daar hebben we dus in de Algemene Beschouwingen al iets over aangegeven.

 

De verhoging van de OZB is fors, met 10% per jaar. Het zal u niet onbekend zijn dat wij

daartegen zijn, zoals wij ook al bij het vaststellen van de begroting 2015  duidelijk hebben

aangegeven.

* Wij zullen de Kadernota dus opnieuw niet goedkeuren.

 

=========================================================

 

Moties VZ2000 (30-06-2015)

 

 

Draagvlak HSL-verbinding
Prima idee om te bevorderen dat Noord-Nederland aansluiting krijgt op het internationale

hogesnelheid netwerk per trein. GroenLinks ziet voor de gemeente Grootegast op dit onderwerp

echter geen prioriteit weggelegd.

* Niet akkoord (Deze motie werd overigens ingetrokken)

 

Motie Energie Transitie
Het zal u duidelijk zijn dat we als GroenLinks voorstander zijn van de omschakeling naar

alternatieve energievormen. Daar waar initiatieven worden genomen om deze transitie te

bevorderen, zullen wij deze initiatieven zeker willen ondersteunen. Aber: ins blaue hinein...

onderzoek laten doen naar financieringsmogelijkheden lijkt ons geen goed voorstel. Wij zijn

dan eerder voorstander van een goed afgewogen duurzaamheidsbeleid, waarvan duurzame

energie  deel uitmaakt.

* Niet akkoord (wij waren de enige partij... die deze motie afwees !)

 

Motie waarmaken ambities
Dat Groen Links voorstander is van een betrouwbare overheid, blijkt o.a. uit ons standpunt

inzake de startersregeling. Bij vaststelling van de Woonvisie  hebben wij duidelijk gemaakt

dat de in de Woonvisie geformuleerde uitgangspunten inzake de startersregeling, ook uit

gevoerd zou moeten worden. In de Woonvisie is namelijk vastgesteld dat de startersregeling

ook voor bestaande bouw zou moeten gelden. Direct na vaststelling van deze Woonvisie

besloot uw college, met instemming van de raad, van deze visie af te wijken en de

startersregeling toch te beperken tot uitsluitend nieuwbouw.  Dit is zogezegd een voorbeeld

van een onbetrouwbare overheid.  GroenLinks is echter van mening dat dergelijk

onbetrouwbaar handelen niet is te voorkomen met de vage en niet uitvoerbare tekst van de

voorliggende motie.

* Niet akkoord (CDA, C.U., PvdA en Wij [GroenLinks Grootegast] tégen)

 

Motie Snel Internet
Groen Links is groot voorstander van snel internet, mede met het oog op de economische

ontwikkelingsmogelijkheden die dat biedt. Wij stemmen daarom in met de motie van VZ2000

om snel duidelijkheid te krijgen over de praktische en financiële mogelijkheden tot het

ontsluiten van de gehele gemeente Grootegast voor het glasvezelnet. Overigens gaan wij er

daarbij vanuit dat een dergelijk onderzoek niet veelomvattend hoeft te zijn en niet veel mag

kosten en daarmee binnen de reguliere begroting kan worden uitgevoerd.

* Wél... akkoord ! (raad unaniem akkoord)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Motie CDA / Christen Unie / PvdA

 

We gaven aan dat dit weliswaar een goede actie lijkt om hiervoor een ton aan de Algemene
Reserve te ontrekken, maar onze twijfels hadden over de eventueel mogelijke vervolgscenario's
naar aanleiding om dit te doen...
          *  Maar we willen hierbij ook weer niet uitsluiten dat onze formulering betreffende dit...

              wellicht ietwat te scherp aangezet was...

 

Verder: de transities in het sociale domein hebben de bedoeling om taken beter weg te

zetten. Dat wil zeggen de middelen in het sociale domein moeten ten goede komen aan de

inwoners die het echt nodig hebben en het werk moet efficiënter worden georganiseerd.

Om nu... op voorhand al uit te gaan van mogelijke tegenvallers... en daarvoor een

bestemmingsreserve te creëren, lijkt ons niet overeen te stemmen met de intentie van deze

transities in het Sociale Domein.

 

GroenLinks is er voorstander van om de Algemene Reserve de functie te laten vervullen die

het in wezen heeft, namelijk benutten voor onvoorziene uitgaven, en daarmee ook de omvang

van de Algemene Reserve voldoende te laten zijn om daaruit tegenvallers te kunnen dekken.

 

Tot slot bevreemdt het GroenLinks dat coalitiepartijen die onderhavig raadsvoorstel hebben

opgesteld..., zelf met een motie komen op een voorstel uit eigen gelederen. Dit zweemt naar

goede sier maken... GroenLinks is met deze motivatie tegen deze motie.

(VVD en GroenLinks tegen)

 


Moties