Wabo

 

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

 

Met de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (Wabo) is één nieuwe omgevingsvergunning

ingevoerd op het gebied van de fysieke leefomgeving.  Dit betekent dat in deze vergunning

aspecten zoals slopen, bouwen, wonen, kappen en indirecte lozingen gebundeld zijn.

Met als doel: minder administratieve lasten en betere dienstverlening voor burgers en

bedrijfsleven, minder en kortere procedures en het voorkomen van tegenstrijdige regels.

De uitgangspunten van WABO op een rij:

  • één vergunningaanvraag;

  • één loket voor de aanvrager;

  • één procedure voor het aanvragen van de vergunning;

  • één bevoegd gezag voor vergunningverlening;

  • één handhavend bestuursorgaan;

  • één rechtsbeschermingsprocedure.

Dankzij de omgevingsvergunning kunnen burgers en bedrijven alle vergunningen voor de

fysieke leefomgeving (van bouwvergunning tot milieuvergunning) dus via één (digitaal)

loket regelen. Om dit alles voor elkaar te krijgen is samenwerking tussen de betrokken

organisaties (provincie, gemeenten en waterschappen, maar ook bedrijven) cruciaal.