EHEC Bacterie

Volgens een stuk op de website van de P v/d D zou de werkelijk oorzaak van de EHEC-Bactie

verzwegen worden.

Inmiddels zijn er zoveel signalen, het zou dan weer hier en dan weer daar inzitten- en/of daar

van komen. Er wordt misschien daardoor zelfs onterecht schade aangebracht bij deze en gene

hierdoor, omdat hun producten (waarvan later bleek dat zij toch niet de oorzaak waren...)

schade toegebracht zijn. Dat is ons inziens zeer onterecht !

 

Je màg een zondebok aanwijzen, neen sterker nog: je MOET ! Een zondebok aanwijzen, mits

je daarvoor ondubbelzinnige en niet meer te ontkennen keiharde bewijzen hebt.

Die zijn er echter toch nog steeds niet (d.d. 10-06-2011)

 


 

Wat ons aanspreekt in het stukje is het volgende:

 

"Het massale gebruik van antibiotica in de veehouderij en het ontstaan van multiresistente

 bacteriën waartegen de bestaande antibiotica niet meer opgewassen zijn zal onze ziektebe-

 strijding doen terugvallen naar de tijd van voor de antibiotica. Dit zal zeker plaatsvinden als

 we niet razendsnel ingrijpen (als het al niet te laat is ?).

 

 In Nederland vinden we inmiddels ESBL’s (enzymen die antibiotica kunnen afbreken) in het

 oppervlaktewater, in de bodem, in de melk, op het vlees en in organische mest. Afkomstig uit

 de vee-industrie die nog steeds kwistig strooit met antibiotica in veestallen. Zijn er enkele

 dieren ziek, dan worden alle dieren behandeld, veelal preventief, soms ook als verkapte groei-

 bevorderaar.

 We weten allemaal hoe streng de dokter kijkt wanneer hij ons een antibioticakuur meegeeft en

 ons op het hart drukt de kuur "volledig af te maken" omdat er anders resistentie kan ontstaan.

 Niemand zal ooit op het idee komen om in een kleuterklas waar één kind een oorontsteking

 heeft, de hele klas te behandelen met antibiotica, maar in de veehouderij is het de dagelijkse

 praktijk, waarbij het "afmaken van de kuur" op geen enkele manier wordt nageleefd.

 

 Om louter economische redenen !!! Worden onze laatste redmiddelen waardeloos en on-

 werkzaam gemaakt. Geld verdienen... is van groter belang dan de volksgezondheid.

 

 Deze conclusie trok eerder ook de commissie-Van Dijk bij de bestrijding van Q-koorts.

 We maken kleingeld van het kostbaarste dat we hebben, onze gezondheid en die van onze

 kinderen. (Maar dat zijn we natúúrrrrrrrlijk allang weer vergeten, toch ?!)

 

 Het breed voorkomen van resistente ziekteverwekkers in de veehouderij heeft er inmiddels

 zelfs toe geleid dat veehouders en hun familieleden op een aparte afdeling van het ziekenhuis

 moeten worden opgenomen, om de verspreiding van MRSA te voorkomen. Maar op het land,

 via de lucht, via mestvergisting en via het oppervlaktewater gaat de verspreiding ongehinderd

 door. Het vlees wordt duur betaald. Niet bij de kiloknaller, maar met onze gezondheid.

 De Wereld Gezondheidsorganisatie geeft min of meer aan dat de bron van de EHEC-besmet-

 tingen veel waarschijnlijker bij vlees moet worden gezocht dan bij groenten. "De ziekteverwek-

 ker is gewoonlijk in de darmen van runderen te vinden en daarmee ook in rauw vlees, zoals

 tartaar en slecht doorbakken hamburgers."

 Ook het RIVM is duidelijk: 'EHEC is altijd afkomstig uit mest van vee ! De bacterie kan via

 de mest in rauw vlees terechtkomen, in ongepasteuriseerde melk of andere zuivelproducten,

 op groenten die op een of andere manier met mest in aanraking zijn gekomen en in oppervlak-

 tewater. De meeste infecties die we in het verleden hebben gezien komen door rauw of

 onvoldoende verhit rundvlees, zoals gehakt, hamburgers en filet americain."

 Maar ondanks al deze helderheid, lijkt de overheid nog altijd niet in te willen grijpen in een door

 en door zieke en ziekmakende veehouderij die de humane gezondheidszorg onomkeerbaar- en

 onmiskenbaar in gevaar brengt.

 Zelfs de biologische tuin- en akkerbouw gebruikt nog steeds mest met ziekmakers uit de van

 antibiotica vergeven gangbare veesector. Waardoor zelfs consumenten van biologische

 producten zich zorgen moeten maken over antibiotica die in de biologische systemen

 reglementair niet thuishoort.

 Een deskundige van de afdeling microbiologie van de overheidsorganisatie voor milieu en

 landbouw in Dresden: "EHEC is een bijzondere vorm van de E-coli en E-coli is een heel normale

 darmziekteverwekker, die in de mest aanwezig is en die zich onder anaerobe omstandigheden,

 afgesloten van lucht, vermeerderen kan. Bij 37 graden voelt de ziekteverwekker zich optimaal.

 Hij vermeerdert zich en sterft niet af, resten van mestvergisting worden door de landbouwers

 vaak als meststof op de akkers verspreid.'

 Een meststofbewaker bij het agentschap voor gezondheid en voedingsmiddelenbescherming in

 Wenen zegt: "Onder de meststoffen hebben gistingsresten zeker het hoogste belastingsrisico

 als het om EHEC-kiemen gaat. Als deze gistingsresten ondeskundig worden verspreid, dan kan

 er een groot gevaar voor mensen ontstaan."

 En zo kan bruine energie uit mestvergisting (door sommigen eufemistisch aangeduid als "groene

 energie") onze gezondheid, ons welzijn en onze economie zeer schaden.

 In Nederland produceert de veehouderij 70 miljard kilo mest, 4000 kg per Nederlander per jaar.

 En die mest zit vol met ziekmakende bacteriën waar geen kruid tegen gewassen is.
 We kunnen niet anders dan onze consumptie van dierlijke producten drastisch herbezien, en het

 gebruik van breed toegepaste antibiotica in de veehouderij per direct verbieden.

 Wordt één dier ziek, dan kan één dier worden behandeld, op dezelfde zorgvuldige wijze als bij

 mensen gebeurt.

 

 Elke andere toepassing is onverantwoord en zorgt dat we de hoogste prijs zullen moeten betalen

 voor onze honger naar steeds meer, steeds goedkoper, steeds onbarmhartiger, steeds

 onverschilliger.
 Helaas ziet het er ook zeker niet naar uit dat onze regering de volksgezondheid zal redden van

 de hebzucht en de roekeloosheid. Handelsbelangen, Werkgelegenheid enzovoorts worden als

 veel belangrijker bezien als onze gezondheid. In theorie kun je dit bestrijden, de dagelijkse

 praktijk van alle dag echter laat zonneklaar zien dat dit helaas voor de volle 100% waar is."

 


 

* Bovenstaande is één... van de vele visies die er bestaan, het is er eentje die ons aanspreekt.

   Maar wél dien je je de vraag te stellen: Hoe waar is het echt ? Weet u het ???


  Toch..., al meer- en vaker zaken 'volgende' van de manier waarmee wij met voedsel- en de

  productie daarvan omgaan..., en de slechte voorbeelden daarvan die wij toch af en toe zien

  en/of ervaren, kunnen wij ons iets bij bovenstaande voorstellen, en vinden wij niet dat we het

  per definitie zomaar als bijvoorbeeld een: "broodje aap-verhaal" in de prullenbak kunnen laten

  doen belanden.

 

  Extra ondersteuning krijgt bovenstaande (helaas) ook nog door een bericht in het Dagblad van

  het Noorden, zaterdag: d.d. 11-06-2011, Voorpagina "Uitbraak killerbacterie lijkt onafwendbaar"

  Waarin het volgende stukje opgenomen: "De enige manier om een ramp te voorkomen is dat er

  nieuwe antibiotica komen waarvoor de bacteriën wel gevoelig zijn. 

  Maarrrrr... de farmaceutische industrie ontwikkelt die niet, omdat ze er niet genoeg... aan kan 

  verdienen ???" ???

  * Op bladz.: 37 "Als de bacterie wint", kreeg het verdere ondersteuning door een uitgebreider 

     stuk hierover...