19-11-2010

 

Greep uit zaken... waar wij het buiten... onze Algemene Beschouwing

tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 november 2010 het ook

nog over hadden:

Alg.Besch.GroenLinks


1. Ondanks dat we de besluitenlijst absoluut niet zien zitten (wij willen

    de uitgebreide verslaglegging terug, met terugwerkende kracht tot

    en met 7 september 2010 !!!), ontkomen we er helaas niet aan toch

    onvermijdelijk gebruik te moeten maken van deze ons inziens zeer

    onwenselijke verslaglegging.

 

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 november 2010 vroegen we

naar aanleiding van zaken daarin opgenomen onder punt 5, naar:

a: Mogelijke salarisverlaging Novatec medewerkers

b: Verslag van het overleg MFC Kornhorn

* noot: Naar beide zaken vroegen we ook al in een eerder stadium,

   maar nog steeds blijft het schemeren voor ons ???

 

2. Vragenkwartier:

   Direct omwonenden van het perceel achter de Smidshornerweg 9 te

   Niekerk kregen een brief in de bus van de gemeente d.d. 5 november

    2010 waarin aangegeven dat het perceel aldaar bebouwd zou worden

    met 4 woningen. 

Vragen van ons hierover:

a: Hoe zit het met het bouwplan ?

b: Hoe is het inzake de relatie met de boerderij ?

*  Antwoorden van desbetreffende wethouder kwamen er ons inziens op

    neer dat er eerst nog wat inspraak zou komen, te beginnen op maan-

    dagavond 22 november a.s. in de Rotonde te Niekerk

    Aanvang: 's avonds om 19:30uur. (zaal open 19:15uur)