Megastal (Intensieve Veehouderijen)
Bij Intensieve Veehouderij moeten we ons inziens voor het allerbelangrijkste deel als 1e

een afweging maken tussen de gezondheid van Mens en Dier vs Economische Belangen.

Intensieve Veehouderij, ook wel Vee-Industrie of Bio-Industrie genoemd, is het houden van

dieren op een fabrieksmatige manier, waarbij het streven gericht is... op het zo snel,
efficiŽnt, grootschalig en zoveel als mogelijk is... productief maken van dieren.
Welzijn van dieren is dikwijls niet aan de orde, dat zijn kosten, die bedrijfseconomische
resultaten negatief bijstellen.

 

Als mensen klagen over Megabedrijven, Intensieve Veehouderijen bij hen in de buurt ?

Dan hebben ze het helaas... vaak alleen maar over zaken zoals: Stank- en Geluidsoverlast,

alsook de Transportbewegingen die toenemen in hun buurt.
Over de zaken die de dieren in kwestie ťcht raken, hebben ook zij het helaas meestal niet.

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

 

 

06

 

 

07

 

 

08

 

 

09

 

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

13

 

 

14

 

15

 

 

 

 

16

 

 

17

Ziektes/EpidemiŽn (ruimingen staan, denken we ook nog wel velen voor de geest)

 

Antibiotica-resistente bacteriŽn rukken voor een groot deel dankzij deze industrie op

 

Maken van winst stelt men boven Mens, Dier en het Milieu

 

Nederland is al het meest Veedichte land in Europa

 

Ondanks dat milieunormen zoiets als 'luchtwassers' afdwingen, waardoor de emissies

zouden afnemen zal in de praktijk toch blijken dat milieuhinder door Geur, Fijn Stof en
Ammoniak wel blijken toe te nemen

 

Onaanvaardbaar hoe respectloos met Dieren omgegaan wordt (en via een omweg dus
met ons mensen)

 

Mishandeling van dieren door Fokprogramma's. Het dier moet zo zijn dat er economisch
maximaal van te profiteren valt.

 

Intensieve Veehouderij gebruikt Kunstmest, Chemische bestrijdingsmiddelen en

Chemische Kleur, Geur- en Smaakstoffen

De intensieve veehouderij legt beslag op meer dan 80% van het wereldwijde landbouw-

reaal, meer dan 50% van de wereldgraan voorraden, op zoetwatervoorraden en regen-

wouden. Ze levert de grootste bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen en bedreigt

de wereld met pandemieŽn zoals ondermeer: Varkensgriep.


Bio-Industrie heeft een negatieve invloed op lucht, water en bodem door uitstoot van
nitraat, fosfaat en ammoniak. Voor de productie van 1 kg rundvlees is 15.500 liter water
water nodig, voor varkensvlees is dat 4.800 en kip 3.900 liter/kg

Er zitten chemisch bewerkte levensmiddelen in het diervoeder voor legkippen. ook bij

varkens trouwens. Wij willen: Goed Voer, waarvan meer dan 80% biologisch is, dat
gentech vrij is en waar geen hormonen, medicijnen enz... aan toegevoegd is.


De Megastallen tasten de eigenheid van de omgeving aan

 

Verminking - Bij varkens is staartcouperen een verminkende ingreep met een direct
effect op het dierenwelzijn

I.v.m. kannibalisme bij kippen te voorkomen worden snavels 'geknipt'

Kippen, kuikens, varkens, biggen, kalveren en koeien in de bio-industrie komen veel-

veelvuldig massaal om bij brand. Het gaat daarbij al gauw om honderden tot duizenden

dieren per brandgeval die levend verbranden omdat de dieren in grote aantallen

gehouden worden in ťťn schuur.


Intensieve veehouderij is mede de oorzaak van minder werkgelegenheid.
Steeds goedkoper 'produceren' door grotere ondernemingen met minder dierenwelzijn.


Spiraal van Groei-denken moet doorbroken worden

 

Natuurlijk zullen belanghebbenden bovenstaande punten ter discussie stellen. Maar ook al

zou maar zelfs de helft ervan waar zijn ? Dan is geeft dat al te denken.

 

Wel is het zo, en dŗt moeten we ook eerlijk aangeven, dat:

a:  Er wel gewerkt wordt aan innovatie  in de Intensieve Veehouderij
bWe misschien niets opschieten met sluitingen indien onder nůg erbarmelijke omstandig-

     heden dan Intensieve Veehouderij doorgaat in het buitenland. 

     Hier zouden dus om te beginnen afspraken over gemaakt moeten worden in, op z'n 

     minst... eerst in Europees verband (en daarna wereldwijd !)
    Als alternatief voor de Intensieve Veehouderij zien wij liever het volgende:

a:
Scharrelbedrijven. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

         - Scharrelhuisvesting voor Varkens en Leghennen

         - Biologische Veehouderij (andere visie op landbouw en het houden van vee)

         - Vrije uitloop bij Leghennen

         - Op z'n werkelijk minimaal allerminst: verrijkte kooi bij Leghennen


b: Duurzaamheidswinst is misschien ? Haalbaar als een Megabedrijf gepaard gaat met echte
    systeeminnovatie waarbij integraal wordt gekeken naar milieu, landschap, volksgezond-
    heid, dierenwelzijn en diergezondheid. Daarbij gaat het niet alleen om
innovaties in de
    stallen zelf, maar ook om ruimtelijke clustering van schakels uit de keten en zelfs met

    sectoren van buiten de veehouderij.

c: "Nieuwe" nevenactiviteiten bij
bedrijven ter compensatie van de bedrijfsresultaten
     Bijvoorbeeld: Boerencamping / Bed & Breakfast /  Boerenwinkel enzovoorts...