Diverse begrippen Raadszaken


 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 


Recht van initiatief

Ieder raadslid kan zelf een raadsvoorstel indienen en zo een OPDRACHT aan het College

van Burgemeester & Wethouders geven. De raad moet het dan wel in meerderheid...

aannemen. het kan gaan over nieuw beleid of een concrete maatregel.


Recht van interpellatie

Interpellatieverzoek uiterlijk 48 uur voor begin van de vergadering bij de voorzitter

indienen. (Interpellatie: vragen van raadslid over onderwerpen die NIET op de agenda

staan. De raad beslist of zij dit toestaat)


Vragenrecht

De raad- of een raadslid kan schriftelijk vragen indienen over alle onderwerpen die de

raad aangaan. het College moet deze vragen binnen 30 dagen schriftelijk beantwoorden,

of binnen die tijd een goede motivatie geven waarom beantwoording langer gaat duren.


Recht van inlichtingen

Als een raadslid meer wil weten over een onderwerp, kan zij/hij het College aanvullende

informatie hierover vragen. (College zal dan binnen 14 dagen schriftelijk antwoorden).


Budgetrecht

De raad beslist welke plannen de gemeente gaat uitvoeren en waaraan zij het geld gaan

besteden. Raad moet daarom gemeente-begroting en gemeentejaarrekening goedkeuren.


                                                      Rekenkamercommissie
Onafhankelijk commissie die onderzoek doet naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid

en de rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. De raad heeft geen directe invloed op de

onderwerpen die worden onderzocht.  Naar aanleiding van onderzoek kan de reken-

kamercommissie voorstellen doen aan de raad en het College.


                                                        Recht van onderzoek
Elk raadslid kan een voorstel doen om een onderzoek in te stellen. Dit gaat door als een

meerderheid van de raad hier voor stemt. Onderzoekcommissie bestaat uit minstens 3

raadsleden, benoemd door de raad. Collegeleden kunnen geen lid zijn van de commissie.