Referenda

... en onze zienswijze daarop ...


Referendum (Volksraadpleging)

Een referendum is een volksstemming over een te nemen besluit. Er zijn diverse varianten.

De ons inziens 3 belangrijksten noemen we hier:

 

1. Bindend Referendum

a: dit is een referendum waarvan de overheid (overheden) zich moeten houden

    aan de uitkomst.

 

2. Correctief Referendum

a: Referendum waarmee kiezers zich kunnen uitspreken over een reeds door de

    overheid genomen beslissing, of over een beslissing die de overheid op het

    punt staat te nemen maar nog niet officieel vaststaat.

    Een correctief referendum is dus gericht op het tegenhouden of terug-

    draaien van een overheidsbeslissing

 

3. Raadplegend Referendum

a: Dit is een Referendum waarvan de overheid de uitslag naast zich neer mag

    leggen. Niet-bindende referenda worden ook wel 'raadgevende' of

   'raadplegende' referenda genoemd, terwijl het in die gevallen eigenlijk gaat

    om een niet-bindend, raadgevend referendum respectievelijk een niet-bindend,

    raadplegend referendum

 

Waarom Referenda ?

Normaal gesproken vinden er eens in de 4 jaar verkiezingen plaats. In principe zou de

kiezer dan dus verder geen invloed hebben op besluiten die in die tijd genomen worden.

Vaak is het zo dat de kiezer het wel met een groot gedeelte eens is met de standpunten

van een partij, maar lang niet altijd met ŕlle. Zonder Referenda heeft de kiezer daar

verder eigenlijk dan ook geen invloed meer op. Hierdoor kan ook de binding tussen kiezer

en partij wel degelijk verminderen. het is namelijk ook vaak zo dat in de praktijk blijkt dat

de standpunten van partijen in die vier jaar ook lang niet altijd overeind blijven.

 

Partijen moeten vaak ook compromissen sluiten als zij met elkaar verder willen of 'moeten'.

Ook ontwikkelingen in de samenleving verlopen inmiddels in zo'n tempo dat standpunten

verouderd kunnen raken. Met behulp van Referenda kunnen dan de kiezers "ingrijpen" als

er voor politieke beslissingen eigenlijk geen draagvlak is.

 

Een Referendum vormt dan ook een aanvulling op de representatieve Democratie en is ons

inziens dan ook zeker geen aantasting daarvan. De kiezer heeft zo ook de mogelijkheid

actief deel te nemen aan het publieke debat over zaken van gemeenschappelijk belang.

Met name door zelf te mogen oordelen worden burgers gestimuleerd om een mening te

vormen en deel te nemen aan de discussie(s).


 

Natuurlijk worden er altijd ook bezwaren opgevoerd tégen het houden van Referenda.

De nu volgende zijn daarvan de belangrijksten:

 

1. Het past niet binnen het reprensentatieve stelsel zoals wij dat nu kennen in Nederland.

In zo'n stelsel stelt de kiezer volksvertegenwoordigers aan die geacht worden een zorg-

vuldige belangenafweging te maken bij het opstellen van een (wets)-voorstel.

Daarbij raadplegen zij onder andere diverse maatschappelijke groeperingen, bedrijven en

andere betrokkenen. Zo'n belangenafweging is een ŕndere dan de afweging die een

individuele kiezer uit eigenbelang maakt

 

2. Behalve met de belangen van verschillende maatschappelijke betrokkenen moeten

volksvertegenwoordigers ook rekening houden met de samenhang tussen verschillende

wetsvoorstellen. Referenda zouden die samenhang in gevaar kunnen brengen.

 

3. Verder hebben burgers ook de tijd en de middelen niet om alle facetten van een

wetsvoorstel te beoordelen, waardoor ze minder goed in staat zijn om afgewogen

oordeel te vellen. Met een ja/nee of voor/tegen vraagstelling dreigt bovendien een

simplificatie van het wetsvoorstel te ontstaan die geen recht doet aan de materie.

 

4. Daarnaast is het volgens tegenstanders van referenda zo dat nee-stemmers vaak

gemotiveerder zijn dan ja-stemmers. Hierdoor zou een gepassioneerde minderheid

zijn wil kunnen opleggen aan een zwijgende meerderheid.

 

* Wat ons inziens afbreuk doet aan de punten... van hen die bezwaren hebben

   tegen een Referendum zijn ondermeer de volgende:

 

1. Aan datgene wat in de volgende zinsnede staat wordt namelijk helaas te vaak nog al

eens niet voldaan blijkt uit de praktijk van alle dag:

"de kiezer stelt volksvertegenwoordigers aan... die geacht worden een zorgvuldige

belangenafweging te maken bij het opstellen van een wetsvoorstel. Daarbij

raadplegen zij onder andere diverse maatschappelijke groeperingen, bedrijven en

andere betrokkenen"

 

3. Hier past het om de burgers voor te lichten over het hoe en wat. Een schrijnend

schoolvoorbeeld van hoe dit NIET moet... werd ons aangeboden bij het Europese

Referendum. Bij het 1e Referendum hadden de burgers een overduidelijk NEE...

laten horen. Toch jaste 'onze ?' regering het er even later toch door. Aangevende

dat er wél met het NEE... rekening gehouden was, en daardoor er wijzigingen in het

verdrag aangebracht waren ?

     a: 't Zou een kleine moeite geweest zijn om het oude verdrag, naast het nieuw

          aangepaste verdrag in twee pagina's naast elkaar in de kranten te zetten.

          De lezer zou dan op z'n minst nog duidelijk geworden zijn wat nu de verbeteringen

          waren die men dan aangebracht had n.a.v. ons NEE ?!

    b:  En na punt a: hierboven had er dan gewoon weer een nieuw Referendum

         moeten komen !

4. Men mag zich hierbij wel de vraag stellen hoe het dan toch komt dat die NEE-Stemmers

zo gepassioneerd zijn ?

     a:  Hoe zat het met de voorlichting ?

     b:  Hoe zit het met de eigen verantwoordelijkheid van die 'zwijgende' meerderheid ?

 

Alleen in punt 2... zitten elementen waar je idd. rekening mee zou moeten kunnen houden,

de andere argumenten hier beschreven zijn niet zo relevant.